DEKAUM Yönetmeliği


26 Ekim 2009 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27388
YÖNETMELİK

Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KADIN HAKLARI VE SORUNLARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma grupları: Merkezde oluşturulan çalışma gruplarını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (DEKAUM): Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Çalışma Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türkiye’de insan hakları ve kadın sorunlarına ilişkin düşünsel açılıma katkı vermek için projeler üretecek kadroları yetiştirmeye yönelik, kamuoyunu aydınlatıcı eğitim faaliyetlerinde bulunmak, bu konularda çalışan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde araştırma, inceleme, danışmanlık ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, etkinlikler düzenlemek, katılmak ve desteklemektir.

             Çalışma alanları

             MADDE 6 – (1) Merkezin çalışma alanları şunlardır:

a) Kadın hakları düşüncesini geliştirmeye, yaygınlaştırmaya ve kadının toplumdaki yerini yükseltmeye, kadın hakları konusunda bilinçlendirmeye yönelik eğitim etkinlikleri yapmak, yaptırmak,

b) Ulusal ya da uluslararası alanda kadın hakları ve sorunları ile ilgili her konuda araştırma, inceleme, proje çalışmaları yapmak, yaptırmak, yapılan etkinliklere katılmak, desteklemek,

c) Kadın hakları ve sorunları konularında ulusal ve uluslararası kongre, konferans, seminer gibi toplantılar düzenlemek ve bunlara katılmak,

ç) Kadınlar başta olmak üzere, tüm insan hakları ihlallerinin kaldırılması, insan haklarının yerleştirilmesi ve korunmasına yönelik bilinçlendirme çabalarına destek çıkmak, yönlendirmek ve her türlü araçtan yararlanarak toplumu aydınlatmaya çalışmak,

d) Kadın hakları ve sorunlarına ilişkin sürekli yayınlar yapmak, yayınlara katılmak, desteklemek; konu ile ilgili yerli ve yabancı kaynaklardan oluşan bir arşiv oluşturmak,

e) Üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın hakları ve sorunlarını; ekonomik, sosyal, kültürel, hukuki, siyasi tüm yönleriyle ele alan ders, seminer ve tezler verilmesini sağlamak ve bu konularda faaliyet gösteren diğer üniversitelerle dayanışmaya girerek etkinliklere öğretim elemanları ile öğrencilerin katılımını özendirmek ve gönüllü gruplar oluşturmak,

f) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile özel kişilerden gelecek talepleri değerlendirerek araştırma, inceleme, proje ve danışmanlık hizmetleri sunmak,

g) Yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak ve işbirliği yapmak.

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Merkez müdürü

             MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.  Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Merkezin tüm etkinliklerinden Yönetim Kuruluna ve Rektöre karşı sorumludur.

(2) Merkez Müdürüne yardımcı olmak üzere ve Merkez Müdürünün önerisi üzerine, Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri kendisine vekâlet eder. Gerektiğinde Merkez Müdürünün önerisi üzerine yardımcıları Rektörün onayı ile değiştirilebilir.

             Merkez müdürünün görevleri

             MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Araştırma projeleri ve danışmanlık hizmetlerinin yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak,

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve kararlarını uygulamak,

ç) Yönetim Kurulunun üye seçiminde Rektöre öneride bulunmak,

d) Yönetim Kurulunda hazırlanan faaliyet raporu ve çalışma raporunu Rektörün bilgisine sunmak,

e) Merkez bünyesindeki çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, izlemek ve denetlemek.

             Yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Üniversitede Merkezin faaliyet alanında akademik çalışmaları bulunan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinden biri herhangi bir nedenle görevinden ayrılır ya da görevi sürdüremeyecek olursa, Rektör, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen adaylar arasından yeni üye görevlendirir.

(2) Merkez Müdürü, Yönetim Kurulu başkanıdır. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısıyla yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Bir yıl içinde iki olağan toplantıya katılmayan üye Yönetim Kurulu kararı ve Rektörün onayı ile görevinden alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez Müdürünün önerilerini dikkate alarak Merkezin danışma ve çalışma gruplarını oluşturmak, çalışmalarını düzenlemek,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ve çalışma programını hazırlamak,

c) Eğitim, araştırma, proje, toplantı düzenleme, danışmanlık hizmeti, yayın kurs verme gibi konularda karar vermek,

ç) Merkezin gelir ve gider bütçesini hazırlamak ve karara bağlamak.

             Danışma kurulu

             MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Merkezin çalışmalarına görüş, öneri, taslak ve projeleri ile sürekli ve geçici olarak destek veren uzmanlar ile Üniversitenin fakülte ve yüksekokul temsilcilerinden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinden; Üniversite bünyesinde çalışan üyeler Rektör tarafından, diğer kurumlardaki konusunda uzmanlaşmış kişiler arasından seçilecek üyeler ise istekleri halinde, Rektörün daveti/talebi üzerine ve ilgili kurum yetkilisinin onayı ile üç yıl için görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu; Merkez Müdürünün önerisi ve Rektörün çağrısı üzerine yılda bir kez olağan olarak toplanır. Rektör, Danışma Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Merkez Müdürü Danışma Kurulunun sekreterliğini yürütür. Yönetim Kurulu üyeleri Danışma Kurulu toplantılarına katılır.

Danışma kurulunun görevleri

             MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; Merkez çalışmalarını değerlendirmek ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

             MADDE 14 – (1) Merkezin farklı etkinliklerini yürütmek üzere Yönetim Kurulu kararı ile çalışma grupları oluşturulur. Çalışma grupları başkan ve üyeleri geçici ya da sürekli olarak Merkez Müdürünün önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile görevlendirilir. Merkez Müdürü çalışma gruplarının etkinliklerini Yönetim Kurulu adına izler ve denetler.

Personel ihtiyacı

             MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

             MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Merkez Müdürüdür.

Yürürlük

             MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

             MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.