Fırsat Eşitliği ve Şiddeti Önleme Politika Belgesi

                                                                                                         

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

FIRSAT EŞİTLİĞİ ve ŞİDDETİ ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ

 

AMAÇLAR, STRATEJİK HEDEFLER,

EYLEM PLANI VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Toplumlar farklı toplumsal rol beklentilerinin birbirini tamamladığı dengeli ve işlevsel bütünlüklerdir. Türk toplumu hızlı toplumsal değişim sürecinde hem toplumsal rollerini modernleştirmek hem de uyumlaştırmak için önemli tecrübelere sahip olmuştur. Toplumların sağlıklı devamlılığı, kadın ve erkeğin hem aile içinde hem de kariyer gelişim alanlarında birbirlerini tamamlayan ve destekleyen rol modellerine ihtiyaç duyar. Bu bağlamda üniversitelerin hem personel hem de öğrenciler arasında kadın ve erkek fırsat eşitliğini desteklemek için amaçlarını belirlemeleri, bu amaçlara yönelik stratejik hedefleri oluşturmaları, hedefe ulaştıracak eylemleri planlamaları ve en nihayetinde bu hedeflere ulaşıldığını gösteren performans göstergelerini belirlemeleri önem taşımaktadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi kadın-erkek eşitliği ve cinsel şiddeti önleme ilkeleri kapsamında aşağıda öngörülen ilkeleri; bireyler arasında fırsat eşitliğini geliştirme ve iyileştirme çalışmaları için sorunları belirleme ve ortadan kaldırmaya yönelik bir takım politikaların oluşturulmasını desteklemek ve  bu bağlamda raporlamalarda aşağıdakilere ilişkin bilgilere yer verilmesini hedeflemektedir:

 

Bu ilke ve stratejiler bireyler arasındaki fırsat eşitliği için belirlenen

 

olmak üzere altı amaca dayalı olarak oluşturulmuştur. Amaçlara ulaşmak için stratejik hedefler ve eylem planları belirlenmiş ve amaca ulaşıldığının ortaya çıkarılması için de performans göstergeleri oluşturulmuştur.

 

 

 1. Amaç/Hedef 1: Bireyler Arasında Fırsat Eşitliği İçin Kapsayıcı, Eşitlikçi ve Adil Bir Organizasyon Kültürü ve Çalışma Ortamının Teşviki ve Desteklenmesi.

 

 1. Stratejik Hedefler, Eylem Planları ve Performans Göstergeleri

 

Bu hedefe ulaşılabilmesi için bir dizi iç ve dış iletişim kanalları aracılığıyla bireyler arasında fırsat eşitliğinin, çeşitliliğinin ve kapsayıcılığının teşvik edilmesi, kapsamlı ve çeşitlilik gösteren iç ve dış kullanım için görseller kullanılması, çeşitliliği ve kapsayıcılığı gösteren faaliyetlerle ilgili aylık özet güncellemelerin yapılması, eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılığı sergileyen ve tartışan etkinliklerin desteklenmesi amaçlanmıştır. Fakülte Bültenlerinde eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılığı destekleyen mesajların birleştirilmesi ve stratejilerin vurgulanması, bilimsel araştırmalarda tüm bireyleri sergileyebilecek “düşünce liderliği” stratejisi oluşturulmasını içeren bir eylem planının hazırlanması ve amaca ulaşıldığının ortaya konması için üniversitede bireylerin fırsat eşitliğini desteklediği ve değer verdiği konusunda toplum bilincinin oluşumu, üniversite stratejik planlarına bireylerin fırsat eşitliği stratejik hedefi ve eylem planının dahil edilmesi, performans göstergeleri olarak belirlenmiştir.

 

Deneyimli personelin bireyler için fırsat eşitliği ile ilgili iç ve dış forumlara, konferanslara katılım için teşvik edilmesi, yöneticiler için tüm bireylere yönelik fırsat eşitliğini güçlendiren, yöneticileri bilinçsiz önyargıları tanıma ve ele alma becerileriyle donatan eğitim programları düzenlenmesi planlanmaktadır.

Bu eylem planı sonunda üniversitedeki yönetim kültürü, kapsayıcılık ve cinsiyet eşitliğini özümsenmesi ve değer verilmesi performans göstergeleri olarak belirlenmiştir.

 

Eylem planı; Üniversitenin çeşitli planlarının bireylerin fırsat eşitliği sonuçlarını içerdiğinden emin olunmasını, tüm personelin bireylerin eşitliği ile ilgili politikalarından haberdar olmalarının sağlanmasını ve tüm personelin göreve başlama aşamasında ve iki yılda bir tüm bireylerin fırsat eşitliği eğitimini (çevrim içi veya yüz yüze) almalarının sağlanmasını içermektedir.

Eylem planının başarıya ulaşıp ulaşmadığı değerlendirilirken başvurmak üzere, Üniversitenin bireyler için fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik stratejileri, planlama belgelerinde açık ve iyi anlaşılmış olması, performans göstergeleri olarak belirlenmiştir.

 

 1. Amaç/Hedef-2: Kadınların Yönetim ve Liderlik Pozisyonlarında Olmasının Sağlanması, Farklı Disiplin Alanlarında (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik v.b) Kadınların Temsilinin Geliştirilmesi ve Bireyler Arasında Fırsat Eşitliği İçin İyileştirmeler Yapılması

 

 1. Stratejik Hedefler, Eylem Planı ve Performans Göstergeleri

 

2.1. Üniversitenin Kadın Akademisyenlerinin, Liderlik ve Yönetim Rollerini Üstlenmeleri İçin Desteklenmesi ve Teşvik Edilmesi

Eylem planı, tüm etkili komitelerde kadın-erkek cinsiyet dengesine yönelik ilerlemenin sağlanmasını, kadınların danışma kurullarında temsili için cinsiyet eşitliği hedeflerinin belirlenmesini personele terfi süreç hakkında tavsiyede bulunulması, destek olunmasını ve uzun vadeli, sabit süreli / geçici personel ve genç personelin ilerlemesini daha kesin bir şekilde desteklemek için politikaların etkinliğinin izlenmesini, akademik personel için atama, geliştirme ve ilerleme ile ilgili tutarlı pozisyon tanımlarının ve politikaların tanımlanmasını, yıllık sunum ve akademik terfilerle ilgili bire bir istişareler ile kadınların uygun durumlarda akademik terfi başvurusunda bulunmalarını teşvik etmeyi ve desteklemeyi ve cinsiyetle ilgili akademik terfi verilerini istatistiksel olarak izlemeyi ve şeffaf olarak raporlamayı içermektedir.

 

2.2. Üniversitenin, Özellikle Kadınların Yeterince Temsil Edilemediği Disiplinler İçin Kadınların Tercih Ettiği Kurum Olması Hedefi

Bu hedefe ulaşılmasına yönelik eylem planı; özellikle yeterince temsil edilemeyen disiplinlerde başarılı/kıdemli kadınları istihdam etmek için işe alım stratejilerinin geliştirilmesini, işe alım, terfiler ve elde tutma faaliyetleriyle ilgili cinsiyet dağılımı kayıtlarının tutulmasını,  üniversite genelinde kadınları potansiyel olarak etkileyen risklerin ve sorunların belirlenmesi için nitel ve nicel veri ve bilgilerin analizinin gerçekleştirilmesini, kariyer hedeflerinin, başarıların ve gelişim hedeflerinin tartışıldığı yıllık paylaşımlar yapılması sürecinin desteklenmesini, tüm yöneticilerin bu süreçleri yürütmek için sorumlu olmalarının sağlanması ve kapsamlı eğitimler verilmesini içermektedir.

 

 

 1. Stratejik Hedefler, Eylem Planı ve Performans Göstergeleri

3.1. Bireyler Arasında Fırsat Eşitliğinin Üniversite Genelinde Sağlanması, Desteklenmesi ve Korunması

Eylem planı; bireyler arasında fırsat eşitliğine ilişkin performans verilerinin belirlenmesi ve raporlanmasını, adil kariyer gelişimini desteklemek için yedekleme gibi alternatif planlar belirlenmesini ve yetenek belirleme çerçevesinin geliştirilmesini, kadınların işyerlerinde çalışmalarına engel olan durumların tespit edilmesini ve buna ilişkin çözüm önerilerinin getirilmesini, ebeveynlik veya çocuk bakımı sorumluluğuyla ilişkili izinler, personelin ayrılması da dahil olmak üzere istifa ve işten çıkarmalardaki eğilimlerin belirlenmesinin  raporlanmasını ve dolayısıyla sorunları ortaya koymayı ve kadın çalışanların tecrübe ettikleri engellerin ve eril dil kullanımlarının belirlenmesi ve cam tavan engellerinin incelenmesini içermektedir.

Yönetici, akademik ve idari personel olmak üzere her pozisyon için bireyler arasında fırsat eşitliği gözetilmekte ve korunmakta olması, adil kariyer gelişimini desteklemek için alternatifler ve yetenek belirleme çerçevesi geliştirilmesi, kadınların işyerlerinde çalışmalarına engel olduğu tespit edilen durumlar göz önüne alınarak kadın çalışanları elde tutma stratejisinin geliştirilmiş olması ve kadın çalışanların tecrübe ettikleri engellerin tespit edilmesi amacıyla tüm üniversite bünyesinde cam tavan engelleri saha çalışmasının yapılması performans göstergeleri olarak belirlenmiştir.

 

 1. Amaç/Hedef 4: Personelin İş ve Yaşam Sorumluluklarını Dengelemesini Sağlayan Ebeveyn İzni Konularında Esnek Bir İş Yeri Oluşturulması ve Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık Olmaması için Gerekli Tedbirlerin Alınması

 

 1. Stratejik Hedefler, Eylem Planı ve Performans Göstergeleri

4.1. Üniversitenin Politika Çerçevesinin, Bireyler Arasında Fırsat Eşitliği ve İş-Yaşam Dengesinin Önemini Etkin Bir Şekilde Desteklemesinin Sağlanması

 Aile ve çalışmaya ilişkin mevzuatın gözden geçirilerek içeriğinin üniversitenin politika belgesindeki ilke ve stratejileri ile tutarlı olduğundan emin olunacaktır.

Ebeveyn izni çerçevesinde, izinlerin kullanılabildiği bir işyeri ve iş-yaşam dengesini destekleyen politikaların mevcudiyeti ve personel tarafından kullanılıyor olması performans göstergesi olarak belirlenmiştir.

4.2. Personel İçin Çalışma Düzenlemelerinin ve İş-Yaşam Dengesinin Teşvik Edilmesi

Hedefe ulaşmada, ebeveyn izinlerinin kullanılabilirliğinin sağlanması ve tüm personel için eşitliğin sağlanması, ebeveyn izni çerçevesinde esnek çalışma düzenlemelerini yönetmelerine yardımcı olunması için yöneticilere destek ve eğitim sağlanması, ebeveyn izni öncesinde, sırasında ve dönüşünde personel için gerekli desteğin sağlanması, uygun olduğunda aile dostu ve kapsayıcı bir yaklaşım sağlamak için personelin sosyal etkinliklerine çocukların dahil edilmesi (Yemekler, bayramlaşma, sportif ve kültürel faaliyetler) eylemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Ebeveyn izni çerçevesinde esnek çalışma düzenlemeleri ve iş-yaşam dengesinin üniversite kültüründe yerleşik hale getirilmiş olması, erkek ve kadın tüm çalışanların (ücretli ve ücretsiz) ebeveyn izin başvurularının kabul ediliyor olması performans göstergeleri olarak belirlenmiştir.

4.3. Herkese Eşit Ücretli, Fırsat Eşitliği Sağlayan Bir Çalışma Ortamının Sağlanması

Ücret eşitliğinin korunduğu bir ortamın sağlanması planlanmaktadır. Cinsiyete dayalı ücret eşitliği sağlanması ve şeffaf bir şekilde raporlanması performans göstergesi olarak belirlenmiştir.

 

 1. Amaç/Hedef 5: Bireyler Arasında Fırsat Eşitliği Konusunda Toplumsal Farkındalık Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi, Farkındalık Yaratılması ve Yeteneklerin Geliştirilmesi

 

 1. Stratejik Hedefler, Eylem Planı ve Performans Göstergeleri

 

5.1. Üniversitenin, Bireyler Arasındaki Fırsat Eşitliğinde Toplumsal Farkındalık Geliştirmek ve Sürdürmek İçin Görev Üstlenmesi

Hedefin eylem planında; bireyler arasında fırsat eşitliği bilincinin oluşturulması ve farkındalığının yaygınlaştırılması için sürekli eğitimler gerçekleştirilmesi, eğitim faaliyetlerinin toplumun farklı kesimlerine ulaştırılması, kadın-erkek fırsat eşitliğini desteklemek için şiddetin önlenmesi konusunda çalışmalar, eğitimler ve seminerler düzenlenmesi, cinsel taciz ve istismar konusunda kamu bilincinin oluşturulması ve kadın araştırmaları üzerine toplumsal katkı sağlayacak lisansüstü tez çalışmalarının, projelerin ve araştırmaların gerçekleştirilmesi yer almaktadır.

Cezaevlerinde şiddeti önlemeye ilişkin eğitimin akademisyenler tarafından verilmesinin sağlanmış olması, Cam Tavan Engelleri anket çalışmasının üniversitenin genelinde yapılması, toplumun farklı gruplarıyla yapılan çalışmalarla veri toplanması, analiz etmek ve politika belirlemek için raporlanıyor olması, cinsel taciz ve saldırıya karşı önleme stratejilerinin geliştirilmesi ve toplumun her kesimi ile paylaşılması ve  Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve  Araştırmaları Merkezi ve Aile Eğitimi Araştırmaları Merkezi’nin toplumsal katkı sağlayan çalışmaları paylaşması performans göstergeleri olarak belirlenmiştir.

 

 1. Amaç/Hedef 6: Cinsel Taciz ve Şiddeti Önlemek için Farkındalık Yaratılması ve Başvuru Mekanizmaları Konusunda Bilinç Oluşturulması, Eğitimler Verilmesi

 

 1. Stratejik Hedefler, Eylem Planı ve Performans Göstergeleri

 

6.1. Cinsel Saldırıya ve Cinsel Tacize Karşı Eğitim Programları Oluşturmak

Cinsel Taciz ve Şiddeti Önleme Konusunda İnsanla Doğrudan İlişkide Bulunacak Meslek Gruplarına Eğitimler Vermek, Şiddeti ve Tacizi Önleme Bilinci Oluşturmak

Hedefe ulaşılması için belirlenmiş eylem planı, üniversite mensuplarının “iş ve eğitim, öğretim ilişkileri nedeniyle” bir arada bulundukları üniversite bünyesi içerisinde meydana gelebilecek  cinsel saldırı veya cinsel taciz olaylarında başvuru mekanizmaları ve farkındalık oluşturulması konusunda eğitimlerin verilmesini, üniversitede cinsel saldırı ve cinsel tacize karşı farkındalık ve duyarlılık kazanılması için eğitim, tanıtım ve benzeri çalışmalar düzenlemek ve yayınlar yapılmasını ve bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği anlaşmaları yapılmasını, eğitim faaliyetlerinin toplumun farklı kesimlerine ulaştırılmasını, cinsel taciz ve istismar konusunda kamu bilinci oluşturulmasını, öğrencilere yönelik olarak, cinsel tacizin ve rahatsız edici cinsel içerikli davranışların engellenmesi bağlamında kişilerin haklarını öğrenmesi, başvuru süreci ve bu konuda bir bilinç oluşturulması amacıyla eğitimlerin verilmesi ve bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapılması ve idari ve akademik personele yönelik olarak, cinsel tacizin ve rahatsız edici cinsel içerikli davranışların engellenmesi bağlamında kişilerin haklarını öğrenmesi, başvuru süreci ve bu konuda bir bilinç oluşturulması amacıyla,  hazırlanacak olan eğitim programına üniversitenin personelini ve yöneticilerini katılmaya davet edilmesini içermektedir.

Dokuz Eylül Üniversitesi ile İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İl Müdürlüğü arasında ASPİM Protokolü kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüğü işbirliğiyle Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Eğitim, Hemşirelik, Hukuk, Tıp Fakülteleri ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencilerine 6284 sayılı kanun ve kadına yönelik şiddetle mücadele ile ilgili diğer mevzuat, şiddetle mücadele mekanizmaları ŞÖNİM’ler, Kadın Konuk Evleri ve Kadın Danışma Merkezleri gibi şiddetle mücadele mekanizmaları hakkında eğitim vermek, böylece şiddet önleme ve izleme çalışmaları hakkında bilgilendirmek hedeflenmektedir.

 

Yasal Dayanaklar

 1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

2.4721 sayılı Türk Medeni Kanunu

3.5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

 1. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun

5.Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

 1. CEDAW-Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi
 2. Çocuk Ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi için Alınacak Tedbirler Konuklu 2006/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
 3. Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Hakları Konulu 2010/10 İçişleri Bakanlığı Genelgesi

 

Kadınlara Destek Mekanizmaları

Aşağıdaki başvuru mercileri, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, şiddeti önlemeye ya da şiddete uğrayan kadınları korumaya yönelik hizmetler sunar.

1.Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlükleri

2.Aile Danışma Merkezleri

 1. Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri
 2. Alo 183, Aile, Kadın, Çocuk ve Engelli Sosyal Hizmet Danışma Hattı
 3. Kadın Danışma Merkezleri (Belediyeler ve Kadın Sivil Toplum Örgütleri) Kadın Danışma Merkezleri ve Adli Yardım Büroları (Barolar)

 

 

 

 

 

 

 

DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY

PRINCIPLES OF EQUAL OPPORTUNITIES  AND PREVENTION OF VIOLENCE

OBJECTIVES, STRATEGIC OBJECTIVES, ACTION PLAN AND PERFORMANCE INDICATORS

Societies are balanced and functional ensembles, in which different expectations for social roles complement each other. Turkish society has gained significant experience in both modernizing and harmonizing its social roles in the process of rapid social change. The healthy continuity of societies needs role models that complement and support each other, both within the family and in career development. In this context, it is important for universities to determine their goals in order to support equality of opportunity for men and women among both staff and students, to create strategic objectives for these goals, to plan the actions that will reach the goal, and finally to determine the performance indicators that manifest that these goals are achieved.

Within the scope of the principles of equality between men and women and prevention of sexual violence at Dokuz Eylul University; It aims to support the development of a set of policies to identify and eliminate problems in order to develop and improve equality of opportunity among individuals, and to include information on the following in reports in this context:

a- Determining and reporting the performance data on equal opportunities for women and men in the workplace,

b- Identifying the situations that prevent women from working in the workplace and coming up with solutions for them,

c- Identifying and reporting trends related to parenting and childcare responsibilities, leave, turnover and dismissal, etc.

d- Determining and presenting the effectiveness of the work done for raising social awareness

e- To provide trainings within the scope of raising awareness of sexual harassment and violence prevention, to create educational mechanisms to inform about safeguarding mechanisms.

 

The principles and strategies were created based on six main goals determined to consolidate equality of opportunity among individuals;

– Purpose/Goal 1: To promote and support an inclusive, equitable and fair organizational culture and working environment for equal opportunity among individuals

– Purpose/Goal 2: To ensure that women are in management and leadership positions, to improve the representation of women in different fields such as Science, Technology, Engineering and Mathematics, and to make improvements for equal opportunities among individuals

– Purpose/Goal 3: Developing policies for workforce development and retention/protection based on equal opportunity among individuals

– Goal/Goal 4: To create a flexible workplace in parental leave issues that allow the personnel to balance their work and life responsibilities, and to take the necessary measures to avoid discrimination based on gender.

– Goal/Goal 5: To carry out social awareness activities on equal opportunity among individuals, to raise awareness and to develop talents

– Purpose/Goal 6: To raise awareness and to raise awareness about application mechanisms and to provide trainings in order to prevent sexual harassment and violence

Strategic goals and action plans have been created to achieve the goals, and performance indicators have been created to help determine whether that the goal has been achieved.

 1. Purpose/Goal 1: Promoting and Supporting an Inclusive, Equitable and Fair Organization Culture and Work Environment for Equal Opportunities for All Individuals.
 2. Strategic Targets, Action Plans and Performance Indicators

1.1. Increasing Internal and External Awareness that the University is an Inclusive Organization that Supports and Values ​​Equal Opportunities in Individuals’ Equal Opportunity Strategy and All Related Policies

The action plan includes, promoting equality of opportunity, diversity and inclusiveness among individuals through a series of internal and external communication channels, using comprehensive and diverse visuals for internal and external use, making monthly summary updates on activities that show diversity and inclusion, and promoting equality, diversity and inclusion. Combining messages and emphasizing strategies that support equality, diversity and inclusion in Faculty Bulletins, preparing an action plan that includes the creation of a “thought leadership” strategy that can showcase all individuals in STEMM research, formation of public awareness that individuals support and value equality of opportunity at the university, and the inclusion of the target and the action plan of equality of opportunity for individuals in university strategic plans were determined as performance indicators.

1.2. Internally and Externally Supporting Equality of Opportunity for Individuals by Including Equality in Their Responsibility Areas as Role Models by Personnel at All Levels of Management

It is planned to encourage experienced staff to participate in internal and external forums and conferences on equal opportunities for individuals, and to organize training programs for managers that strengthen equality of opportunity for all individuals and equip managers with the skills to recognize and address unconscious biases.

At the end of this action plan, embracing gender equality and inclusiveness in University management culture and 40% protection of women’s representation in management and various positions for all staff of the University were determined as performance indicators.,

1.3 Planning and Integrating Equal Opportunities of Individuals into the Strategy at the University-wide and Organizational Unit Level

The action plan includes making sure that the university’s various plans include the results of equal opportunity for individuals, ensuring that all staff are aware of its policies regarding the equality of individuals, and ensuring that all individuals receive equal opportunity training (online or face-to-face) at the induction phase and every two years.

The University’s strategies to ensure equality of opportunity for individuals, being clear and well understood in the planning documents, have been determined as performance indicators to refer to when evaluating whether the action plan has been successful or not.

 1. Purpose/Goal-2: Ensuring All Individuals Are in Management and Leadership Positions, Improving the Representation of Women in Different Disciplines such as Science, Technology, Engineering and Mathematics, and Making Improvements for Individuals’ Equal Opportunity
 2. Strategic Targets, Action Plan and Performance Indicators

2.1. Supporting and Encouraging the University’s Female Academics to Take on Leadership and Management Roles

The action plan includes at least 30% distribution for the representation of women in the University Senate, ensuring progress towards gender balance in all effective committees (at least 30% representation of women and the ideal target to be 40%), representation of women in advisory boards, establishment of an Academic Promotion Advisor position in each faculty to advise and support staff on promotion processes and announce their eligibility for promotion to appropriate academic staff, monitoring of the effectiveness of policies to more precisely support the advancement of fixed-term/temporary staff and junior staff, defining consistent position definitions and policies for academic staff regarding appointment, development and advancement, annual presentations and one-on-one consultations on academic promotions and the appropriate status of women, encouraging and supporting them to apply for consecutive academic promotions, and statistically monitoring and transparently reporting gender-related academic promotion data.

The performance indicators of the plan were determined as the fact that the academicians employed by the University at the University Administrative Board, the Faculty administration and at all academic levels work in proportion to the gender distribution, and the 40% ratio for the representation of female administrators and the preservation of this ratio.

2.2. The Goal of the University to be the Institution Preferred by Women, Especially for Disciplines Where Women Are Not Represented Enough

The action plan to achieve this goal includes implementing recruitment strategies to attract successful/senior women, particularly in underrepresented disciplines, ensuring that all panel chairs and members have completed recruitment and selection training on equal opportunities for men and women, including recruitment, promotions and promotions. keeping records of gender distribution related to retention activities, analyzing qualitative and quantitative data and information to identify risks and problems potentially affecting women across the university, supporting the annual sharing process where career goals, achievements and development goals are discussed, all managers are responsible for carrying out these processes. and comprehensive trainings, ensuring that every academic who is considering or deciding to take parental leave is guided throughout the process, that relevant information is provided to all staff taking parental leave, checklists and training to unit managers and supervisors, establishing a parent and caregiver support network with regular meetings for discussions and workshops to manage career breaks and care responsibilities, effectiveness of the early career researcher initiative (for men and women) in supporting research careers, monitoring and implementing a structured academic mentoring program to enable academics to reach their potential through supportive peer relationships based on an assessment of mentee needs.

The performance indicators of the action plan are that especially women from disciplines where women are not adequately represented are supported to be successful in their roles, academic staff are supported in successfully managing their parental leave responsibilities, and structured programs for academic staff are supported in their academic progress through mentoring and coaching within the scope of the MENTEE project.

III. Purpose/Goal 3: Developing Policies for Workforce Development and Retention/Protection Based on Equal Opportunity for Men and Women

 1. Strategic Targets, Action Plan and Performance Indicators

3.1. Ensuring, Supporting and Protecting Equal Opportunities among Individuals throughout the University

The action plan includes determining and reporting performance data on equal opportunities among individuals, identifying alternative plans such as succession to support fair career development and developing a talent determination framework, identifying the situations that prevent women from working at workplaces and suggesting solutions regarding parenting or childcare responsibility. This includes identifying trends in resignations and layoffs, including associated leave, staff departure, reporting, and thus revealing problems, and identifying barriers experienced by female employees and their use of masculine language, and examining glass ceiling barriers.

Observing equality of opportunity protected among individuals for all positions, including managers, academics and administrative personnel, development of alternatives and a talent determination framework to support fair career development, development of a strategy for retaining female employees considering the situations that prevent women from working in their workplaces and conducting field reseraches in order to determine the barriers experienced by female employees and the glass ceiling barriers throughout the university were determined as performance indicators.

 1. Purpose/Goal 4: Creating a Flexible Workplace That Allows Staff to Balance Work and Life Responsibilities and Addressing Gender Pay Equality Gaps
 2. Strategic Targets, Action Plan and Performance Indicators

4.1. Ensuring the University’s Policy Framework Effectively Supports the Importance of Equal Opportunity and Work-Life Balance among Individuals

The content of all policies, including a regular review of the Work Arrangements and Family/Carer Policy, will be ensured to be consistent with the university’s Principles for Equal Opportunity for Men and Women.

Within the framework of maternity leave, the existence of a workplace where the leaves can be used, the existence of policies that support work-life balance and their use by academic staff have been determined as performance indicators.

4.2. Promoting Work Arrangements and Work-Life Balance for Academic Staff

To achieve this goal it is planned to ensure the availability of parental leave and ensure equality for all staff, to ensure equality for all staff, to help them manage flexible working arrangements within the framework of maternity leave, to review and monitor processes, data and support for staff before, during and upon parental leave, and to monitor course timelines for academic staff and  it is planned to support the stretching of students according to their needs and to include children in the social activities of the staff (Meals, festive, sporting and cultural activities) in order to provide a family-friendly and inclusive approach when appropriate.

Flexible working arrangements within the framework of maternity leave and the fact that work-life balance is established in university culture, policies regarding domestic or different violence have been developed, and all male and female employees (paid and unpaid) parental leave applications are accepted are determined as performance indicators.

4.3. Providing a Working Environment with Equal Pay and Equal Opportunity for Everyone

It is planned to provide an environment where wage equality is protected. Providing gender-based wage equality and reporting transparently has been determined as a performance indicator.

 1. Purpose/Goal 5: Carrying out Social Awareness Studies on Equal Opportunities for Men and Women, Raising Awareness and Developing Talents
 2. Strategic Targets, Action Plan and Performance Indicators

5.1. The University’s Duty to Develop and Maintain Social Awareness in Equal Opportunities Among Individuals

The action plan includes carrying out continuous trainings in order to raise awareness of equality of opportunity among individuals and to spread awareness, delivering educational activities to different segments of the society, organizing studies, trainings and seminars on the prevention of violence in order to support equality of opportunity for men and women, raising public awareness on sexual harassment and abuse and conducting postgraduate thesis studies, projects and research that will contribute to society on women’s studies.

Ensuring that education on preventing violence in prisons is given by university professors, the ‘’Glass Ceiling Obstacles’’ survey is conducted throughout the university, data is collected through studies with different groups of the society, analyzed and reported to determine policy, to develop primary prevention strategies against sexual harassment and assault, and to develop primary prevention strategies against sexual harassment and assault in every part of the society, the sharing of social contributions by the Center for Applications and Research on Women’s Rights and Problems and the Center for Family Education Research have been determined as performance indicators.

 1. Purpose/Goal 6: Providing Trainings within the Scope of Raising Awareness of Preventing Sexual Harassment and Violence, Creating Training Programs to Inform about Application Mechanisms
 2. Strategic Targets, Action Plan and Performance Indicators

6.1. Establishing Educational Programs Against Sexual Assault and Sexual Harassment Providing Trainings to Occupational Groups That Will Have Direct Relationship with Humans on Preventing Sexual Harassment and Violence, Creating Awareness to Prevent Violence and Harassment

The action plan determined to achieve the goal is to provide training for university members on safeguarding mechanisms and raising awareness in cases of sexual assault or sexual harassment that may occur within the university “due to work, education, relationships”, raising awareness of sexual assault and sexual harassment at the university to organize training, promotion and similar activities and to make publications in order to raise awareness, to make cooperation agreements with relevant institutions and organizations, to deliver educational activities to different segments of the society, to raise public awareness about sexual harassment and abuse, to prevent sexual harassment and harassment against students. Providing trainings in order to learn about the rights of individuals in the context of preventing sexually explicit behaviors, the application process and raising awareness on this issue, and cooperation with relevant institutions and organizations in this regard. The university’s staff and administrators are invited to the training program, which will be prepared by taking the opinion of the Personnel Affairs Department, in order to learn about the rights of individuals in the context of preventing sexual harassment and disturbing sexual behavior, for the administrative and academic personnel, during the application process and to raise awareness on this issue. includes being invited to participate.

Within the scope of ASPIM Protocol between İzmir Provincial Directorate of Ministry of Family and Social Services and Dokuz Eylül University,it is aimed to provide trainings, in cooperation with the provincial directorate of the Ministry of Family and Social Services, to Dokuz Eylul University’s Faculty of Education, Nursing, Law, Medicine and Physical Therapy and Rehabilitation Faculty faculty members and students on; Law No. 6248 and other legislative instruments on violence against women, ŞÖNİMs, Womens’ Guest Houses and Women Councelling Centers.  

There are panic buttons to be used in emergency situations at the faculty entrance doors. Panic buttons, which are pressed by lifting the cover in an emergency, are monitored 24/7 with a camera system and the usage is recorded. The telephone number to be called in an emergency has been determined as 0232 301 72 77. In our university, courses, programs and graduate courses are offered to raise awareness and education. AVESİS information system is used to reach more detailed publications.

Legal Basis

 1. Constitution of the Republic of Turkey
 2. Turkish Civil Code No. 4721
 3. Turkish Penal Code No. 5237
 4. Law No. 6284 on Protection of Family and Prevention of Violence Against Women
 5. European Convention on Human Rights
 6. CEDAW-Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
 7. Measures to be Taken for the Prevention of Acts of Violence against Children and Women and Honor Killings, Prime Ministry Circular No. 2006/17 with Guest
 8. 2010/10 Ministry of Interior Circular on the Human Rights of Women and Girls

Support Mechanisms for Women

The following authorities provide services aimed at preventing violence or protecting women who have been subjected to violence within the scope of the Law No. 6284 on the Protection of the Family and the Prevention of Violence Against Women.

1.Family and Social Services Directorates

2.Family Counseling Centers

 1. Violence Prevention and Monitoring Centers
 2. Hello 183, Family, Women, Children and Disabled Social Service Hotline

5.Women’s Counseling Centers (Municipalities and Women’s Non-Governmental Organizations) Women’s Counseling Centers and Legal Aid Offices (Bar Associations)